Porodní přání, porodní plány

Naši porodnici si pro porod svého dítěte vybírá přibývající počet těhotných, které si přejí mít porod podle svých představ. Přicházejí s porodními plány, v nichž uvádějí svá přání ohledně vedení porodu a péče o novorozence. Snažíme se jejich přání respektovat, pokud tím nijak není ohroženo zdraví rodičky nebo zdraví novorozence. Avšak některé požadavky obsažené v porodních plánech zahrnují i poměrně diskutabilní témata. Někdy to jsou požadavky, u kterých neexistují žádné důkazy o jejich přínosu, někdy mohou být dokonce rizikové, nebo jde o požadavky a přání, jež jsou za normálních okolností splnitelná, ale aktuální stav matky nebo dítěte neumožňuje jejich dodržení.

Proto v následujícím textu vysvětlujeme náš postoj k některým častým bodům porodních plánů. Obecně se snažíme vyjít vstříc ve většině běžných požadavků a v některých sporných bodech připouštíme diskuzi. Ale je třeba, aby maminky a osoby, které je doprovázejí, chápaly, že zdravotnický personál nese za výsledek porodu zodpovědnost a snažily se pochopit náš pohled na věc. Naši lékaři a porodní asistentky se řídí doporučenými postupy a vycházejí ze svých pracovních a životních zkušeností a jejich cílem je spokojená a zdravá matka a novorozenec. A také nekomplikovaný porod bez strachu z toho, že neuváženým respektováním nevhodného přání rodičky ublíží matce nebo dítěti. Doufáme, že následující text přispěje k dobré spolupráci maminek, lékařů a porodních asistentek, ke vzájemnému respektu a ke spokojenosti s porodem a poporodním obdobím stráveném v pardubické porodnici.

Konzultace porodního plánu

Pokud svůj porodní plán máte, můžete ho zkonzultovat s personálem porodního sálu – konzultaci si domluvte na čísle +420 466 015 505.

Kardiotokografické monitorování během porodu – CTG

CTG v průběhu porodu provádíme vždy. Nejprve při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace. Pokud porod probíhá fyziologicky, omezujeme monitorování na nezbytné minimum (po 2–3  hodinách) za předpokladu fyziologického záznamu. 

Jsou situace, kdy je třeba kontinuální monitoring – např. v případě zkalené plodové vody, suspektního záznamu, VBAC (vaginální porod po předchozím císařském řezu).

Vaginální vyšetření

Vaginální vyšetření provádíme při příjmu na porodní sál a dále v 2 až 3hodinových intervalech, ev. dle aktuální situace. Bez vaginálního vyšetření nelze posoudit průběh porodu.

GBS pozitivita

Pokud je kultivačním vyšetřením u ženy prokázán streptokok skupiny B, podáváme při nástupu porodní činnosti nebo odtoku plodové vody preventivně antibiotika. Novorozenecké infekce způsobené tímto mikroorganismem jsou sice vzácné, ale mohou být velmi závažné. Jejich vzniku lze předcházet preventivním podáním antibiotik.

Předčasný odtok plodové vody

Při odtoku plodové vody se řídíme doporučenými postupy pro porodnictví. Po 12–18 hodinách od odtoku plodové vody zahajujeme preventivní podání antibiotik dle doporučeného schématu. Pokud k porodu nedojde do 24 hodin od odtoku plodové vody, zahajujeme vyvolávání porodu.

Přenášení

Doporučeným postupem při potermínovém (začínající 41. týden) fyziologickém těhotenství je častější sledování pomocí CTG (obvykle 2x týdně). Deset dnů po termínu porodu (týden 41 +3) zvažujeme kroky k vyvolání porodu. Pokud je u matky i dítěte vše v pořádku, je možné ještě pár dnů počkat. Nejpozději ve 41 +6 porod vyvoláváme některou z metod vyvolání porodu, nejčastěji podáním prostaglandinových tablet do pochvy. Vyvolávání porodu probíhá vždy za hospitalizace.

Dirupce vaku blan

Dirupci – protržení vaku blan, po němž následuje odtok přední plodové vody, neprovádíme rutinně. V mnoha situacích nastávajících v průběhu porodu s ním však máme dobré zkušenosti. Dirupce obecně celkem přirozeným způsobem napomáhá porodu, což může být v některých případech žádoucí.

Klystýr

Provedení klystýru (salinické klysma) doporučujeme – napomáhá zdárnému průběhu porodu; nevyžadujeme ho.

Holení

Holení hráze před porodem nevyžadujeme, ale doporučujeme. Jde o oblast, která se při porodu často poraní a vyžaduje ošetření šitím a neoholení může z hygienických důvodů komplikovat proces hojení.

Poloha ženy během porodu

Nejčastější a nejoblíbenější je poloha v polosedě na zádech. K dispozici máme polohovatelná porodní lůžka. V jiných polohách, než je poloha na zádech, je chránění hráze během prořezávání hlavičky obtížnější, tyto polohy jsou spojené s větším rizikem porodního poranění. Porod do vody není v naší porodnici možný. Poloha rodičky ve druhé době porodní je poloha v polosedě na zádech na porodnickém lůžku. Porodnické lůžko lze polohovat dle přání rodičky. Jiné alternativní polohy v pardubické porodnici netolerujeme.

Jídlo a pití během porodu

Pití během porodu nezakazujeme, doporučujeme pít průběžně menší množství – vhodná je voda, bylinkové čaje. V prostorách porodního sálu je k dispozici automat na chladnou i horkou vodu pro rodičku i doprovod. Pokud chce žena během porodu jíst, doporučujeme malé dávky lehké stravy bohaté na rychlé cukry (hroznový cukr, kousek čokolády). Omezení příjmu potravy a tekutin je důležité proto, že se může porod zkomplikovat a může být nutné provést operační výkon spojený s celkovou anestezií, která je při stavu nalačno mnohem méně riziková.

Epiziotomie – nástřih hráze

Epiziotomie provádíme u porodů dle potřeby, nikoliv rutinně. Odhadnout předem, zda bude provedení epiziotomie nutné, lze obtížně. Pokud hrozí poranění hráze, což zkušený porodník během prořezávání hlavičky pozná, dáváme přednost epiziotomii před rizikem závažného poranění. Pokud to stav dítěte a anatomické poměry dovolí, je možné vyčkat na plné rozvinutí hráze a epiziotomii se pokusit vyhnout.

Podávání oxytocinu

Oxytocin je přirozený hormon, který způsobuje děložní kontrakce, čímž umožňuje porod. Podání oxytocinu v infúzi má svá indikační kritéria, jimiž se řídíme. Patří sem například nepostupující porod, slabé kontrakce, krátké kontrakce, krvácení po porodu apod. Oxytocin je možné podávat až po odtoku plodové vody. Při podávání oxytocinu je nutné plod více sledovat pomocí CTG. Pokud jsou kontrakce podpořené oxytocinem v infúzi bolestivé, nabízíme analgezii.

Epidurální analgezie

Epidurální analgezie představuje účinnou metodu tišení bolesti během porodu. Provádí ji anesteziolog. V Pardubické nemocnici je zdarma. Její podání má svá kritéria, jimiž se řídíme. Pokud jsou podmínky pro její podání splněny, aktivně ji nabízíme.

Bonding

Více informací naleznete zde.

Podvaz pupečníku

Pokud má novorozenec dobrou poporodní adaptaci, ponecháváme ho na pupečníku do jeho dotepání a přikládáme na hruď matky. Pupečník si může přestřihnout otec dítěte.

Císařský řez

Pokud je nutné, aby porod proběhl císařským řezem, umožňujeme maminkám, aby je i v tomto případě doprovázel partner nebo osoba, kterou si určí. Doprovod nemůže být přímo na operačním sále, ale může být přítomen při ošetření dítěte.

Je-li výkon prováděn ve svodné anestezii, je novorozenec krátce dětskou sestrou ukázán rodičce a poté odnesen na novorozenecký box. Zde proběhne ošetření za přítomnosti doprovázející osoby. Je-li dobrá poporodní adaptace, donese dětská sestra dítě zabalené do vyhřátých plen a dečky krátce znovu ukázat mamince na operační sál.

Bonding (položení nahého dítěte na kůži matky) u císařského řezu není technicky možný – teplota na operačním sále je pro dítě nízká a průběh operace neumožňuje bezpečné položení dítěte na břicho matky. Možnost bondingu po císařském řezu je vždy nabídnuta otci. Po císařském řezu je nutné sledovat životní funkce u novorozence, proto je bonding možný pouze za trvalé přítomnosti zdravotní sestry.

Po vybavení dítěte během císařského řezu provádíme tzv. milking – tzn. krev z pupečníku je opakovaně stažena směrem k dítěti a až poté je pupečník zaklampován a přerušen.

Po císařském řezu je žena ošetřována na pooperačním oddělení. Pokud poporodní adaptace novorozence probíhá bez komplikací a je-li v dobrém stavu i matka, pak každé zhruba 3 hodiny je sem dětskou sestrou miminko přivezeno a zkoušíme přikládat k prsu. Po dobu pobytu matky na pooperačním oddělení není možná trvalá přítomnost otce, který by o novorozence pečoval, dokud toho maminka nebude schopna – nemáme na to vhodné prostory.

Lotosový porod

Lotosový porod není v pardubické porodnici možný. Delší ponechávání dítěte na pupečníku nepodporujeme a nepovažujeme za vhodné.

Doprovod u porodu

Doprovod u porodu vítáme. Rodička může mít u svého porodu maximálně 2 osoby.  Přítomnost duly či „porodní konzultantky“ je možná, avšak o všech rozhodnutích týkajících se porodu a zdravotnické péče komunikujeme přímo s rodičkou. Je pro nás nepřípustné, aby za ni rozhodoval její doprovod.

Novorozenec a porodní plán

Více informací naleznete zde.