Historie Pardubické nemocnice

Počátky zdravotnictví v Pardubicích

První písemná zmínka o zdravotnictví v Pardubicích se vztahuje k lékaři Janu Koppovi z Raumenthaldu z roku 1531, který se později stal osobním lékařem Ferdinanda I. První nemocnice v Pardubicích však byla založena až v roce 1857 a byla financována z obecních prostředků. Nacházela se na Bílém předměstí (dnešní Štrossova ulice) a v domě č. p. 117 a měla pouhých 12 lůžek. Již brzy její kapacita přestala dostačovat, a tak byla v roce 1872 rozšířena na 60 lůžek, v roce 1893 na 75 lůžek. Nárůst obyvatelstva pak vedl na konci 19. století k rozhodnutí vybudovat úplně novou nemocnici. Jako nejvhodnější se ukázal pozemek v Pardubičkách – Na Vinici. Plány a rozpočty pro stavbu nové nemocnice vypracoval Ing. Karel Pokorný a výstavba začala roku 1900. Dne 29. září 1902 byla nová nemocnice zkolaudována – celkem měla tři pavilony pro chirurgické, vnitřní a infekční oddělení, budovu administrativní a hospodářskou a umrlčí komoru. Nemocnice s celým zařízením zahájila svoji činnost 23. března 1903 a nesla jméno Jubilejní okresní nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. Tehdy měla nemocnice 88 lůžek, mezi lety 1904–1912 se jejich počet zvýšil na 175.

1. světová válka

Během 1. světové války byl v nemocničním areálu vystavěn tzv. válečný pavilon a civilním obyvatelům sloužilo pouze interní oddělení. Doba války byla pro nemocnici těžká a kvůli vysokým cenám, nákladné režii a dalším investičním nákladům trvala i v době poválečné, kdy nemocnice neměla dostatek ložního prádla i lůžek.

První republika

S počátkem 20. let začal stoupat počet nemocných a mnoho z nich muselo být pro nedostatek místa odmítnuto nebo předčasně propuštěno. Padlo proto rozhodnutí postavit nový pavilon chirurgicko-porodnický, infekční, prosekturu a rozšířit interní pavilon o nové křídlo a 2. patro. V roce 1926 začal cílený rozvoj nemocnice. Stavěly se nové pavilony a vznikaly nové primariáty. Vznikl ústav v dnešní podobě s řadou vynikajících lékařů a nemocnice byla právem řazena mezi přední a moderní v Československu. Stavba nových pavilonů byla završena na počátku třicátých let 20. století.

Poválečná léta

Během války, v roce 1941, byl dokončen trojpavilon pro oddělení oční, ušní a dětské, po válce pak byla dokončena stavba nového porodnicko-gynekologického pavilonu, v roce 1947 vznikl infekční pavilon. Od 60. let 20. století však rozvoj nemocnice v Pardubicích výrazně stagnoval. Odborný rozvoj nebyl již sledován potřebnou výstavbou a 70. a 80. léta 20. století byla poznamenána zásadním nedostatkem finančních prostředků komunistického bloku se všemi negativními důsledky.

Po roce 1989

Sametová revoluce, respektive 90. léta znamenala v rozvoji nemocnice výrazný obrat. Byl otevřen nový pavilon chirurgických oborů a lůžkového ARO, zprovozněna byla lůžková část rehabilitačního oddělení, otevřen nový neurologický pavilon a dialyzační středisko, otevření se dočkal i rozšířený pavilon patologie, operační sály očního oddělení, oddělení ORL a ambulance ORL a mnohé další.

V roce 2000 vznikl samostatný Pardubický kraj a v roce 2003 se nemocnice v Pardubicích stala krajskou příspěvkovou organizací. Od 1. 10. 2007 byla činnost Krajské nemocnice Pardubice, příspěvková organizace převedena na akciovou společnost Pardubická krajská nemocnice, a. s.  K 1. 1. 2015 proběhla fúze nemocnic akutní lůžkové péče Pardubického kraje transformací Pardubické krajské nemocnice, a. s. na Nemocnici Pardubického kraje, a. s., která se sestává z pěti nemocnici akutní péče a která se zařadila mezi největší poskytovatele zdravotní péče v České republice.