Intervenční radiologie (angiografie)

Umístění pracoviště angiografie
budova č. 14

Většina intervenčních výkonů na cévním řečišti je prováděna na speciálních rentgenových přístrojích, které jsou principiálně podobné skiaskopickým přístrojům. Pro zobrazení cév je nutné použití kontrastních látek a speciální funkce přístroje tzv. DSA (digitální subtrakční angiografie). V tomto režimu je nejdříve pořízen nativní obraz vyšetřované oblasti, tzv. prekontrastní maska. Dále se pacientovi aplikuje kontrastní látka do krevního řečiště a ve stejné poloze rentgenky jsou zaznamenávány snímky vyšetřované oblasti, tentokrát ale s naplněnými cévami kontrastní látkou. Ve výsledku je od těchto kontrastních obrazů odečítána prekontrastní maska a vzniká tak obraz, který obsahuje pouze zvýrazněné krevní řečiště, tzv. angiogram. Kontrastní látka je do cévního systému vpravována speciální metodou po napíchnutí tepny v třísle, do které je zavedena tenká trubička. Používá se obdobně jako při jiných radiologických vyšetření jodová kontrastní látka, která je spojena s určitým nízkým stupněm rizika alergické reakce (alergii je nutné hlásit předem). Mimocévní intervenční výkony, jako jsou drenáže, punkce, stentáž žlučových cest a další zajišťuje na našem oddělení stejné pracoviště.

Vyšetření provádí tým složený z lékaře, radiologického asistenta a sestry, v některých případech může být tým rozšířen o další pracovníky. Celé vyšetření dle náročnosti trvá od 1 do 4 hodin. Před vlastním výkonem vám celý průběh vyšetření vysvětlí provádějící lékař, zodpoví vám veškeré dotazy a seznámí s případnými riziky zákroku. K provedení výkonu je nutný váš písemný souhlas.

Spektrum prováděných cévních výkonů

 • kompletní diagnostická vyšetření cévního systému člověka,
 • léčebné zákroky (balónkové angioplastiky – PTA) na periferním tepenném a žilním systému, vyjma terapeutických zákroků na extrakraniálním a intrakraniálním cévním řečišti,
 • implantace kaválních filtrů u pacientů s vysokým rizikem plicní embolizace,
 • péče o pacienty v dialyzačním programu s našitými arteriovenózními spojkami (shunty),
 • terapeutické embolizační výkony při krvácivých stavech (gynekologických apod.),
 • nechirurgická léčba tepenných výdutí (aneuryzmat) v indikovaných případech,
 • trombolytické výkony u pacientů s uzávěry nativního tepenného systému či pacientů s chirurgickými bypassy,
 • zavádění centrálních venózních port katétrů u onkologických pacientů před chemoterapeutickou léčbou.

Příprava pacienta před angiografií

 1. Pacient by měl být dostatečně hydratován. Pacient může pít do rána, pokud je objednán k vyšetření dopoledne, nesmí však snídat.
 2. Zvláštní hydratační režim je nutné zavést u pacientů s kreatininem nad 100 μmol/l, u diabetiků a všeobecně u pacientů se zhoršenými renálními funkcemi. U těchto rizikových pacientů je nutné domluvit s lékařem diabetologickou přípravu, nebo dialýzu, neboť kontrastní látka může působit ve vyšších dávkách nefrotoxicky (může poškodit funkci ledvin). Dobrá hydratace je nejúčinnější prevence komplikací během i po vyšetření.
 3. Dvě hodiny před AG vyšetřením podat pacientovi 2 tbl. Dithiaden per os.
 4. Alergický pacient by měl být premedikován již den před vyšetřením kortikoidy, a to třemi dávkami Prednisonu forte 20 mg po 6 hod. s poslední dávkou ráno před vyšetřením. U závažnějších alergií (polyvalentní AA, alergie na kontrastní látku, astma) je nutné domluvit s lékařem našeho oddělení přítomnost lékaře z oddělení ARO.
 5. Ráno před angiografií je nutné podat medikaci, kterou pacient dlouhodobě užívá, především hypotenzíva a kardiotonika!
 6. S pacientem kromě žádanky (r.č., Dg, pojišťovna, IČZ, odbornost, podpis ordin.lékaře), dodat veškerou předešlou AG dokumentaci, chorobopis s výsledky KO+diff. Krvácivost + srážlivost, Quick test, INR, trombocyty, urea + kreatinin, popřípadě UZ nález, hodnotu krevního tlaku.
 7. Pacient má mít vyholená obě třísla a s sebou prostěradlo.
 8. Pacient by měl mít zavedenou flexilu v periferní žíle (doporučená je růžová flexila) pro případ medikace během vyšetření.
 9. Pacienti z jiných nemocnic musí mít sesterský zdravotnický doprovod a veškeré osobní věci s sebou pro případ hospitalizace v Pardubické nemocnici.
 10. Po AG vyšetření je nutný k převozu dlouhý vozík, neboť pacient může chodit až 10 hod. po vyšetření.

Péče o pacienta po vyšetření

 1. Pacient leží 12 hodin po výkonu, pokud není jinak uvedeno v dekurzu.
 2. Kontrola místa vpichu a hemodynamických parametrů v intervalech 4x po 15 minutách, 4x po 30 minutách, 4x po 1 hodině – konkrétní doporučení uvedeno v dekurzu.
 3. Kompresivní obvaz ponechat 8–10 hodin po uložení na lůžku.
 4. Dbát na dobrou hydrataci po vyšetření.
 5. Další případné pokyny lékařem provádějícím angiografii k ošetření pacienta jsou uvedeny v dekurzu, včetně průběhu vyšetření.
 6. Propuštění je možné při nekomplikovaném průběhu výkonu nejdříve druhý den po zákroku s nasazenou následnou léčbou viz. ordinace v dekurzu.

Intervenční radiologii (cévní i necévní) provádíme zhruba do 4–5 týdnů.

Podčásti

Lékaři

 • +420 466 015 816
 • angio.pkn@nempk.cz

Budova

budova č. 14

Patro

1. patro

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.00
Úterý 7.00–15.00
Středa 7.00–15.00
Čtvrtek 7.00–15.00
Pátek 7.00–15.00