Výpočetní tomografie (CT)

Umístění CT vyšetřovny
budova č. 14 a č. 27

Na našem pracovišti provádíme kompletní spektrum CT vyšetření.

CT vyšetření je speciální radiologická metoda, která umožňuje zobrazení různých částí lidského těla s velmi vysokým rozlišením. Principem této metody je snímání rentgenového záření prošlého tělem pacienta systémem detektorů. Záření se v těle zeslabuje na podkladě různých hustot tkání (čím hustší je tkáň, tím větší zeslabení čili pohlcení záření), dle intenzity prošlého záření je poté každé tkáni přiřazen určitý stupeň na škále šedi. Výsledný obraz je poskládán z většího množství jednotlivých řezů kolmých na dlouhou osu těla a je hodnocen lékařem na obrazovce.

Součástí CT přístroje jsou tzv. gantry, což je prstenec, ve kterém je soustava detektorů a rotující rentgenka, vyšetřovací stůl, na kterém pacient leží a který postupně projíždí gantry, a vyhodnocovací část s výpočetním systémem.

CT vyšetřování patří mezi radiologické metody, dochází při něm tedy k vystavení pacienta ionizujícímu záření, proto vyšetření vždy musí indikovat lékař. Pacient musí před vyšetřením předložit správně vyplněnou žádanku, která obsahuje osobní údaje pacienta, identifikaci indikujícího lékaře včetně jeho razítka a podpisu, popis požadovaného vyšetření a anamnézu pacienta důležitou pro požadované vyšetření).

Jak probíhá CT vyšetření?

Při vyšetření leží pacient v klidu na vyšetřovacím stole, který s ním projíždí skrz gantry. Ve vyšetřovně je většinou sám, ale může přes mikrofon komunikovat s lékařem, laborantem či sestrou, kteří mu též mohou dávat pokyny. Vyšetření je nebolestivé, vyjma zavedení flexily (žilní přístup) před vyšetřením s kontrastní látkou. Dle náročnosti trvají jednotlivá vyšetření v rozpětí přibližně 5–20 minut.

Při některých vyšetřeních (břicha, hrudníku, cév) je nutné pro lepší rozlišení jednotlivých struktur a tkání aplikovat kontrastní látku. Kontrastní látky se podávají dvěma hlavními způsoby. Perorální (ústy) podání kontrastní látky slouží k zvýraznění trávicí trubice, pacient po doušcích popíjí určitou dobu (30–90 minut) nápoj, ve kterém je kontrastní látka rozpuštěna (na našem pracovišti se, tak jako je obvyklá celosvětová praxe, rozpouští jodová kontrastní látka primárně určená pro intravenózní podání v 1–1,5 l čaje). Stejnou kontrastní látku lze také podat konečníkem v případě potřeby dobré náplně terminální části tlustého střeva. Intravenózně (do žíly) se podává kontrastní látka vysokotlakým injektorem při některých vyšetřeních hrudníku, břicha, krku, angiografiích (vyšetření cév) atd. I přes dnešní velmi dobrou kvalitu a bezpečnost kontrastních látek podávaných nitrožilně (používáme k tomuto podání pouze tzv. jódové neionické kontrastní látky) je nutné předcházet jejich nežádoucím účinkům. Zejména poškození ledvin dostatečnou hydratací (zavodněním, pitím) pacienta před i po vyšetření. K prevenci alergických reakcí slouží podání kortikoidů (Prednizon) či antihistaminik (Dithiaden).

Pacient musí být před plánovaným vyšetřením nalačno minimálně 4 hodiny od posledního jídla. Kontrastní látku nitrožilně (k.l. IV) lze podat pouze u pacientů s vyšetřenými renálními funkcemi – musí být známa aktuální hodnota kreatininu a urey v séru, výsledek ne starší 1 měsíce.

Za relativní kontraindikaci podání jodové kontrastní látky nitrožilně je považována hladina sérového kreatininu vyšší než 150umol/l.
U pacientů s cukrovkou je nutné vysadit perorální antidiabetika (biguanidy) 48 hodin před podáním k.l. IV pokud mají hladinu kreatininu vyšší než 100umol/l.
Z anamnestických údajů je vyjma výše uvedené znalosti funkce ledvin a alergií pro lékaře též důležitá informace o onemocněních štítné žlázy. U žen pozor na těhotenství, vyšetření je možno provést pouze z vitální indikace (tzn. při ohrožení života).
Při jakékoli nejasnosti se lze na podrobnější informace zeptat ošetřujícího personálu.
Podání k.l. IV se řídí doporučením České radiologické společnosti a Evropské společnosti urogenitální radiologie.

I když je CT vyšetření přínosné pro diagnostiku mnoha zdravotních potíží, je nutné si uvědomit, že při jeho průběhu je aplikovaná dávka ionizujícího záření několikanásobně vyšší než při pořízení běžného skiagrafického snímku. Proto musí být jeho indikace důkladně zvážena.

Podčásti

Lékaři

Budova

budova č. 14

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.00
Úterý 7.00–15.00
Středa 7.00–15.00
Čtvrtek 7.00–15.00
Pátek 7.00–15.00
Ústavní pohotovostní služba nepřetržitě

Lékaři

Budova

budova č. 27

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.00
Úterý 7.00–15.00
Středa 7.00–15.00
Čtvrtek 7.00–15.00
Pátek 7.00–15.00
Ústavní pohotovostní služba nepřetržitě